• Voor kinderen, jongeren en ouders in het buitenland
  • Veerkracht
  • Zijn wie je bent
  • Ook bij remigratie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jij blijft jij , KvK-nummer 80358306 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen;
Jij blijft jij en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst. In dat geval prevaleren de bepalingen in de offerte en/of overeenkomst.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn, mits anders overeengekomen, niet van toepassing.

Artikel 1: Offertes en opdrachtformulering

Offertes van Jij blijft jij zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Jij blijft jij zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle offertes zijn geldig tot 6 maanden na dagtekening van de offerte. Hierna heeft Jij blijft jij het recht de tarieven en kosten te herzien.

Artikel 2: Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan Jij blijft jij worden verstrekt, zal Jij blijft jij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt Jij blijft jij deze gegevens en informatie niet aan derden. De privacy wetgeving AVG zal in acht worden genomen.

Artikel 3: Tarieven, kosten en BTW

De diensten van Jij blijft jij zullen worden geleverd tegen de in de offerte en/of overeenkomst vermelde tarieven en kosten.
Met betrekking tot de tarieven en kosten staat in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven of daarin zijn begrepen de administratiekosten, reis uren, reis- en verblijfkosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De in de offerte en/of overeenkomst vermelde tarieven en kosten zijn exclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.
Indien gedurende de looptijd van de offerte en/of de overeenkomst wijzigingen in de BTW optreden, dan behoudt Jij blijft jij zich het recht voor deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever is verplicht elk door hem aan Jij blijft jij verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum, te voldoen en is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij hiervoor door Jij blijft jij schriftelijk toestemming is verleend.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum (= vervaldatum) heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk. Dit ongeacht de tenaamstelling van de offertes en/of overeenkomsten of facturen.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigingen. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en kosten worden beïnvloed door toedoen van de opdrachtgever/cliënt dan wel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever/cliënt komen, zal Jij blijft jij dit zo spoedig mogelijk melden. De opdrachtgever aanvaardt dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

Artikel 6: Het betrekken van derden bij opdrachtuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door Jij blijft jij geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en/of overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, houdt Jij blijft jij daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor de tot dan toe daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever ontvangt, onder voorbehoud, de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk. In geval van faillissement of surseance van betaling van één der partijen is de wederpartij zonder inachtneming van een opzegtermijn gerechtigd de opdracht te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9: Overige bepalingen

1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Op overeenkomsten tussen Jij blijft jij en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.